วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  11
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  สอนซ่อมเสริมนักเรียน  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  ตรวจความสมบูรณ์ของข้อสอบกลางภาคก่อนนำไปส่งที่ฝ่ายวัดผล  เป็นกรรมการคุมสอบกลางภาค
ปัญหาและอุปสรรค  :  การเป็นกรรมการคุมสอบ  บางครั้งบางห้องเรียนมีครูคุมสอบแค่  1  คน  เท่านั้น
สิ่งที่ได้รับ  :  การเป็นกรรมการคุมสอบกลางภาค  ความรอบคอบในการคุมสอบและการส่งข้อสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น