วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  6
กิจกรรมที่ปฏิบัติ  ดังนี้
งานชิ้นที่  1  การประเมินตนเอง  :  ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดและพัฒนาสิ่งที่ตนเองยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
งานชิ้นที่  2  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  :  จัดทำระบบ  SDQ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/3  โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวลงในโปรกรม  จัดกิจกรรม  Home  room  ทุกตอนเช้าที่ห้อง  128  ยืนเวรรับนักเรียนทุกวันจันทร์  สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนก่อนสอบรายจุดประสงค์  และอธิบายเนื้อหาของนักเรียนที่ปรึกษาในการทำรายงาน
งานชิ้นที่  3  โครงการส่งเสริมวิชาการ  :  ดำเนินการเขียนโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ในขั้นของการดำเนินการสอนซ่อมเสริมนักเรียน  ส่งเสริมผลการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพร้อมทั้งส่งเสริมด้านจริยธรรมคุณธรรมควบคู่ไปพร้อมกัน
งานชิ้นที่  4  โครงการเพศศึกษารอบด้าน  :  เขียนโครงการส่งเสริมเพศศึกษา  และประชุมสมาชิกเพื่อวางแผนการปฏิบัติโครงการ
งานชิ้นที่  5  โครงการวิจัย  :  กำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล  เขียนโครงร่างในบทที่  2  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  นำข้อมูลปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
งานชิ้นที่  6  งานประกอบด้านการเรียนการสอน  :  จัดป้ายวันพ่อ  และป้ายตามสาระการเรียนรู้  เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่  1  สอนซ่อมเสริมนักเรียน  
งานชิ้นที่  7  การบันทึกการปฏิบัติงาน  :  บันทึกการปฏิบัติงานผ่าน  blog  และคู่มือการปฏิบัติงาน
งานที่ปฏิบัติร่วมกับโรงเรียน  :  ร่วมกิจกรรมวันพ่อ ณ หอประชุมควนกรด  และร่วมพัฒนาโรงเรียนในคาบที่  8  กับนักเรียนที่ปรึกษา  เดินถวายพระเกียรติ  ประชุมคณะครูในโรงเรียน

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  4
กิจกรรมที่ปฏิบัติ  ดังนี้
งานชิ้นที่  1  การประเมินตนเอง  :  ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดและพัฒนาสิ่งที่ตนเองยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
งานชิ้นที่  2  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  :  ศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  SDQ  จัดกิจกรรม  Home  room  ทุกตอนเช้าที่ห้อง  128  ดูแลเรื่องพฤติกรรมของนักเรียน  การเรียน  ยืนเวรรับนักเรียนทุกวันจันทร์
งานชิ้นที่  3  โครงการส่งเสริมวิชาการ  :  ดำเนินการเขียนโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ในขั้นของการดำเนินการสอนซ่อมเสริมนักเรียน  ส่งเสริมผลการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพร้อมทั้งส่งเสริมด้านจริยธรรมคุณธรรมควบคู่ไปพร้อมกัน
งานชิ้นที่  4  โครงการเพศศึกษารอบด้าน  :  กำลังดำเนินการเขียนโครงการ  และปรึกษากับอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
งานชิ้นที่  5  โครงการวิจัย  :  กำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล  เขียนโครงร่างในบทที่  2
งานชิ้นที่  6  งานประกอบด้านการเรียนการสอน  :  เตรียมหาข้อมูลในการจัดป้ายวันพ่อ  และป้ายตามสาระการเรียนรู้  เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่  1  สอนซ่อมเสริมนักเรียน   เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิรวุธ  และพิธีเข้าประชุมกองของลูกเสือ  เนตรนารี  ชั้น ม. 1
งานชิ้นที่  7  การบันทึกการปฏิบัติงาน  :  บันทึกการปฏิบัติงานผ่าน  blog  และคู่มือการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  5
กิจกรรมที่ปฏิบัติ  ดังนี้
งานชิ้นที่  1  การประเมินตนเอง  :  ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดและพัฒนาสิ่งที่ตนเองยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
งานชิ้นที่  2  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  :  จัดทำระบบ  SDQ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/3  โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวลงในโปรกรม  จัดกิจกรรม  Home  room  ทุกตอนเช้าที่ห้อง  128  ยืนเวรรับนักเรียนทุกวันจันทร์
งานชิ้นที่  3  โครงการส่งเสริมวิชาการ  :  ดำเนินการเขียนโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ในขั้นของการดำเนินการสอนซ่อมเสริมนักเรียน  ส่งเสริมผลการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพร้อมทั้งส่งเสริมด้านจริยธรรมคุณธรรมควบคู่ไปพร้อมกัน
งานชิ้นที่  4  โครงการเพศศึกษารอบด้าน  :  ร่างโครงการให้อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
งานชิ้นที่  5  โครงการวิจัย  :  กำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล  เขียนโครงร่างในบทที่  2  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานชิ้นที่  6  งานประกอบด้านการเรียนการสอน  :  เตรียมหาข้อมูลในการจัดป้ายวันพ่อ  และป้ายตามสาระการเรียนรู้  เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่  1  สอนซ่อมเสริมนักเรียน   แยกข้อสอบ  O-net  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
งานชิ้นที่  7  การบันทึกการปฏิบัติงาน  :  บันทึกการปฏิบัติงานผ่าน  blog  และคู่มือการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่  3
                วันที่  12  พฤศจิกายน  2555  ยืนเวรรับนักเรียนที่หน้าประตูตอนเช้า  ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  เข้าพบนักเรียนตามตารางสอน
                วันที่  13  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  เตรียมอุปกรณ์ในการจัดบอร์ด  ให้นักเรียนสอบท่องสูตรคูณ
                วันที่  14  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ  ศึกษาแบบฟอร์มการเขียนโครงการจากครูพี่เลี้ยง
                วันที่  15  พฤศจิกายน  2555  ยืนเวรรับนักเรียนตอนเช้า  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  เตรียมเนื้อหาสำหรับการจัดบอร์ด  เข้าอบรมการติดตั้งและการใช้โปรแกรมSDQ
วันที่  16  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  สอนซ่อมเสริมนักเรียนและทบทวนเนื้อหาก่อนสอบย่อย  ออกข้อสอบย่อยเรื่องการบวกและการลบทศนิยม  คีย์ข้อมูลนักเรียนที่ปรึกษาลงในโปรแกรมSDQ

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1 - 2


สัปดาห์ที่  1
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  ให้นักเรียนเลือกวิชาสาระเพิ่มที่หอประชุมควนกรด  และให้นักเรียนที่ปรึกษาลงทะเบียนเรียน  ควบคุมนักเรียนที่ปรึกษาทำความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  พบหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  แจกหนังสือหนังเรียน

สัปดาห์ที่  2
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  เขียนรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ลงในสมุด  ปพ. ศึกษาภาระงานทั้ง  ชิ้นอย่างละเอียด  ทำแผนการปฏิบัติงาน  ยืนเวรรับนักเรียนที่หน้าประตูตอนเช้า
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  เขียนข้อมูลส่วนตัวลงในคู่มือการปฏิบัติงาน  พบนักเรียนที่ปรึกษา  เขียนประวัติโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  และแผนผังโรงเรียน 
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  เตรียมเนื้อหาสำหรับการจัดบอร์ดหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือ
                วันที่  พฤศจิกายน  2555  เข้าพบนักเรียนตามคาบเรียน  เข้าสอนแทนคุณครูพี่เลี้ยง  เตรียมเนื้อหาสำหรับการจัดบอร์ด  ปรึกษาคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่องโครงการส่งเสริมวิชาการ  ทำแบบประเมินตนเองก่อนการปฏิบัติงาน

ตารางสอน

        เวลา
วัน
08.30 –
09.20
09.20 –
10.10
10.20 –
11.10
11.10 –
12.00
12.00 –
13.00
13.00 –
13.50
13.50 –
14.40
14.40 –
13.30

จันทร์

21102
1/4
324

21102
1/6
324

21102
1/5
324อังคาร

21102
1/4
32421102
1/5
324พุธ


21102
1/4
324

ลูกเสือ

พฤหัสบดี
21102
1/6
324
ศุกร์
21102
1/6
324
21102
1/5
324


ชุมนุม

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  10
ในสัปดาห์นี้ได้มีการปฏิบัติงานดังนี้
1.             สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่สอน 
2.             โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอยู่ในขั้นของการดูแล  ใส่ปุ๋ย  และกำจัดวัชพืช
3.             จัดทำวิจัยหน้าเดียว เรื่อง
4.             บันทึกการปฏิบัติงานด้านการสอนในแต่วัน
5.             ด้านงานอื่นๆ  เป็นคณะกรรมการคุมสอบในวันที่  16 – 19  กรกฎาคม  2555  ตรวจข้อสอบกลางภาค