งานชิ้นที่ 7

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
1 / พ.ย. /55
-ให้นักเรียน ม. 2/3  ลงทะเบียนเรียน
-ให้นักเรียน ม. 1 – ม. 3 ลงทะเบียนเลือกสาระเพิ่ม
-นักเรียนได้เลือกวิชาเรียนตามความสนใจ
ปัญหา : นักเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจขั้นตอนการเลือกสาระเพิ่ม
แก้ไข : ให้นักเรียนฟังขั้นตอนการเลือกให้ชัดเจนก่อนลงมือเลือก

2 / พ.ย. /55
-พบนักเรียนชั้น ม. 1/5 และ ม. 1/6 แจ้งกติกาในการเรียน
-แจกหนังสือเรียนนักเรียน
-เขียนรายชื่อนักเรียนลง ปพ. 5

-เขียนรายชื่อนักเรียน
-นักเรียนเข้าใจกติกาในการเรียน
-นักเรียนได้รับหนังสือ


5 / พ.ย. /55
-แจ้งกติกาการเรียนแก่นักเรียน ม. 1/4  และแจกหนังสือเรียน
-สอนนักเรียนชั้น ม. 1/5  และ ม. 1/6  เรื่องค่าประจำหลัก

-นักเรียนได้รับหนังสือ
-นักเรียนทราบค่าประจำหลักแต่ละหลัก

6 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 1/4  เรื่องค่าประจำหลัก
-สอนนักเรียน ม. 1/5 เรื่องการเปรียบเทียบทศนิยม
-ประชุมคณะครูภายในโรงเรียน

-นักเรียนสามารถตอบคำถามค่าประจำหลักได้

7 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 1/4 เรื่องการกระจายของทศนิยม

-นักเรียนสามารถกระจายทศนิยมได้ถูกต้อง

วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
8 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียน ม. 1/6 เรื่องการเปรียบเทียบทศนิยม
-เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงของนักเรียน ม. 1/2  เรื่องการเปรียบเทียบทศนิยม
-นักเรียนสามารถเปรียบเทียบทศนิยมได้แต่ยังสับสนกรณีเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนเต็มลบ
ปัญหา : นักเรียนไม่ส่งใบกิจกรรมที่  1
แก้ไข : ลงโทษนักเยนแล้วให้ทำใหม่


9 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 1/6  และ ม. 1/5  เรื่องการบวกทศนิยม
นักเรียนสามารถหาผลบวกทศนิยมได้  แต่บางส่วนยังสับสนเรื่องการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนเต็มบวกกับทศนิยมที่เป็นจำนวนเต็มลบ

ปัญหา : นักเรียนพูดคุยในช่วงต้นคาบ
แก้ไข : ให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเรียน
12 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 1/4   เรื่องการบวกทศนิยม
-สอนนักเรียนชั้น ม. 1/6  และ ม. 1/5  เรื่องการบวกทศนิยม(เฉลยแบบฝึกหัด)

นักเรียนสับสนเรื่องการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนเต็มบวกกับทศนิยมที่เป็นจำนวนเต็มลบ

ปัญหา : นักเรียนยังสับสนเรื่องการบวกทศนิยม
แก้ไข :  อธิบายใหม่อีกครั้งและให้ทำแบบฝึกหัดใหม่อีกรอบ

13 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 1/4   เรื่องการบวกทศนิยม
-สอนนักเรียนชั้น ม. 1/5   เรื่องการลบทศนิยม
-ตรวจใบกิจกรรม

นักเรียนยังสับสนเรื่องเครื่องหมาย
ปัญหา : นักเรียนพูดคุยในช่วงต้นคาบ
แก้ไข : ให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเรียน


14 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียนชั้น ม. 1/4  เรื่องการบวกทศนิยม
-เขียนโครงการส่งเสริมวิชาการ
-นักเรียนสามารถหาผลบวกทศนิยมได้ถูกต้อ
-โครงการส่งเสริมวิชาการ
วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
15 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียน ม. 1/5 เรื่องการลบทศนิยม
-สังเกตการณ์สอนของเพื่อนนักศึกษา
-สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้น  ม.  1/5

-นักเรียนบางคนยังสับสนเรื่องเครื่องหมาย
ปัญหา : นักเรียนบางคนยังสับสนเรื่องการเปลี่ยนเครื่องหมาย
แก้ไข : อธิบายนักเรียนใหม่เป็นรายบุคคล


16 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียน ม. 1/6 เรื่องการลบทศนิยม
-สอนนักเรียน ม. 1/5 ทบทวนการบวกการลบทศนิยม

-นักเรียนตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

19 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียน ม. 1/4 เรื่องการลบทศนิยม
-สอนนักเรียนม. 1/6  และ ม. 1/5 ทดสอบย่อยเรื่องการบวกการลบทศนิยม
-ตรวจข้อสอบ

-นักเรียนตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนและตั้งใจทำข้อสอบ

20 / พ.ย. /55
-สอน ม. 1/4  เรื่องโจทย์ปัญหาการลบทศนิยม
-สอนม. 1/5 เรื่องการคูณทศนิยม

-นักเรียนมีปัญหาเรื่องการตีโจทย์ปัญหา
ปัญหา : นักเรียนมีปัญหาเรื่องการตีความโจทย์ปัญหา
แก้ไข : อธิบายนักเรียนใหม่
21 / พ.ย. /55
-สอน ม. 1/4  เรื่องการคูณทศนิยม
-ให้นักเรียนสอบท่องสูตรคูณและสอนซ่อมเสริม

-นักเรียนตั้งใจทำงานและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
22 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียน ม. 1/6 เรื่องการคูณทศนิยม
-ดูแลนักเรียนที่ปรึกษาในการตรวจสุขภาพ
-วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนจากโปรแกรม  SDQ

-นักเรียนตรวจสุขภาพ


23 / พ.ย. /55
-ร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดีลูกเสือ
-ประเมินนักเรียนจากโปรแกรม  SDQ 
-แยกข้อสอบนักเรียน ข้อสอบ  O-net

-ถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิรวุธ


26 / พ.ย. /55
-สอน ม. 1/4  และ ม. 1/6  เรื่องการคูณทศนิยม
-สอน ม. 1/5 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

-นักเรียนสามารถหาผลคูณได้  แต่มีปัญหาเรื่องการท่องสูตรคูณ
ปัญหา : ในการคูณนักเรียนไม่สามารถท่องสูตรคูณได้
แก้ไข : ให้นักเรียนสอบท่องสูตรคูณ
27 / พ.ย. /55
-สอน ม. 1/4  เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม
-สอน ม. 1/4  เรื่องการหารทศนิยม

-นักเรียนสามารถหาผลคูณและผลหารได้

28 / พ.ย. /55
-สอน ม. 1/4  เรื่องการหารทศนิยม

-นักเรียนให้ความร่วมมือในการสอนเป็นอย่างดี

29 / พ.ย. /55
-สอน ม. 1/6 เรื่องการหารทศนิยม
-นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
30 / พ.ย. /55
-สอนนักเรียน ม. 1/5   และ ม. 1/6 เรื่องการหารทศนิยม

-มีนักเรียน  3  คน  มีอุปกรณ์การเรียนไม่พร้อม
ปัญหา : นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนไม่พร้อม
แก้ไข : ให้ดูหนังสือร่วมกับเพื่อนที่นั่งใกล้ๆ

3 / ธ.ค. /55
-สอน ม. 1/4  เรื่องการหารทศนิยม
-สอน ม. 1/5 และ 1/6 เรื่องโจทย์ปัญหาการหารทศนิยม

-นักเรียน ม. 1/4  ไม่ทำการบ้านทั้งห้อง
-โจทย์ปัญหาการหารทศนิยมนักเรียนยังไม่เข้าใจ

ปัญหา : นักเรียนยังมีปัญหาเรื่องการหารทศนิยม  ไม่สามารถวิเคราะห์ได้
แก้ไข : ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และทำพร้อมกันในคาบเรียน

4 / ธ.ค. /55
-ร่วมกิจกรรมวันพ่อ    หอประชุมควนกรด
-ทบทวนเนื้อหา ม. 1/5 ก่อนสอบเรื่องการคูณการหารทศนิยม

-นักเรียนตั้งใจร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อ
-นักเรียนตั้งใจทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ

6 / ธ.ค. /55
-สอบ ม. 1/6  และ  ม. 1/5  เรื่องการคูณและการหารทศนิยม
-ร่วมประชุมคณะครูภายในโรงเรียน

-นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบ

7 / ธ.ค. /55
-สอน ม. 1/5  และ  ม. 1/6  เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน

-นักเรียนตั้งใจทำกิจกรรม

11 / ธ.ค. /55
-ม. 1/4  ทดสอบย่อย  เรื่องการคูณ การหารทศนิยม
ม. 1/5 เรื่องการบวกเศษส่วน

-มีนักเรียนจำนวน  4  คนไม่อ่านข้อสอบในการทำข้อสอบ
-นักเรียนสามารถบวกเศษส่วนได้

ปัญหา : นักเรียน ม. 1/4 จำนวน  4  คนทำข้อสอบโดยการไม่อ่านข้อสอบ
แก้ไข : ให้นักเรียนทำใหม่
วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
12 / ธ.ค. /55
-สอนนักเรียน ม. 1/4   เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน

-นักเรียนตั้งใจร่วมกิจกรรม
ปัญหา : มีนักเรียนจำนวน  2  คน  ไม่นำสมุดมา
แก้ไข : ตักเตือนและให้จดลงเศษกระดาษแล้วนำไปจดลงในสมุดคณิตศาสตร์

13 / ธ.ค. /55
-สอน ม. 1/6 เรื่องการบวกเศษส่วน
-นักเรียนตั้งใจร่วมกิจกรรมสามารถหาผลบวกได้ถูกต้อง


14 / ธ.ค. /55
-สอน ม. 1/5 และ ม. 1/6 เรื่องการลบเศษส่วน
-นักเรียนตั้งใจร่วมกิจกรรม


17 / ธ.ค. /55
-สอน ม. 1/4  เรื่องการบวกเศษส่วน
-สอน ม. 1/5  เรื่องการลบเศษส่วน
-สอน ม. 1/6  เรื่องโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน

-นักเรียน ม. 1/4  เข้าสาย  10  นาที

18 / ธ.ค. /55
-สอน ม. 1/4  เรื่องการลบเศษส่วน
-สอน ม. 1/5  เรื่องโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน
-สอน ม. 1/6  เรื่องการบวก การลบเศษส่วน

-นักเรียนตั้งใจทบทวนเนื้อหาก่อนการทดสอบย่อย

19 / ธ.ค. /55
-สอน ม. 1/4  เรื่องการลบเศษส่วน
-ทดสอบย่อย ม. 1/5  และ  ม. 1/6 เรื่องการบวกการลบเศษส่วน

-นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบ  แต่นักเรียนผิดเรื่องเครื่องหมายหลายคน
วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและการแก้ไข
20 / ธ.ค. /55
-สอนนักเรียน ม. 1/4   เรื่องการลบเศษส่วน
-สอน ม. 1/5  และ  ม. 1/6 เรื่องการคูณเศษส่วน

-นักเรียนตั้งใจร่วมกิจกรรม

21 / ธ.ค. /55
-สอน ม. 1/4  เรื่องการลบเศษส่วน
-สอน ม. 1/5  และ  ม. 1/6  เรื่องการคูณเศษส่วน

-สอนให้นักเรียนได้รู้จักคิดอย่างเป็นขั้นตอน  อย่างเป็นระบบ

24 / ธ.ค. /55
-ทดสอบย่อย ม. 1/4   เรื่องการบวก การลบเศษส่วน
-สอน ม. 1/5 และ ม. 1/6 เรื่องการหารเศษส่วน

-นักเรียนชั้น ม. 1/4  เข้าห้องเรียนสายจำนวน  5  คน
ปัญหา  :  นักเรียน ม. 1/4  เข้าห้องสาย  20  นาที
แก้ไข  :  ตั้งกติกาการเข้าชั้นเรียน

25 / ธ.ค. /55
-เข้าร่วมกิจกรรมวันคริตมาสต์    หอประชุมโรงเรียนทุงสงวิทยา
-สอน ม. 1/5 เรื่องโจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

-นักเรียนร่วมกิจกรรมวันคริตมาส

26 / ธ.ค. /55
-สอน ม. 1/4  เรื่องการคูณเศษส่วน

-นักเรียนตั้งใจเรียน  สามารถตอบคำถามได้  หาผลคูณได้ถูกต้อง


27 / ธ.ค. /55
-สอน ม. 1/6 เรื่องโจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน

-บางคนไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ถูกต้อง
ปัญหา  :  มีนักเรียนจำนวน  2  คน  ไม่นำหนังสือมา
แก้ไข  :  ลงโทษและให้ดูหนังสือร่วมกับเพื่อน

28 / ธ.ค. /55
-ทำบุญตักบาตร  ร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ ณ หอประชุมควนกรด  แลกของขวัญกับนักเรียน  ม. 2/3
-นักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น