วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  6
กิจกรรมที่ปฏิบัติ  ดังนี้
งานชิ้นที่  1  การประเมินตนเอง  :  ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดและพัฒนาสิ่งที่ตนเองยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
งานชิ้นที่  2  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  :  จัดทำระบบ  SDQ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/3  โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวลงในโปรกรม  จัดกิจกรรม  Home  room  ทุกตอนเช้าที่ห้อง  128  ยืนเวรรับนักเรียนทุกวันจันทร์  สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนก่อนสอบรายจุดประสงค์  และอธิบายเนื้อหาของนักเรียนที่ปรึกษาในการทำรายงาน
งานชิ้นที่  3  โครงการส่งเสริมวิชาการ  :  ดำเนินการเขียนโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ในขั้นของการดำเนินการสอนซ่อมเสริมนักเรียน  ส่งเสริมผลการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพร้อมทั้งส่งเสริมด้านจริยธรรมคุณธรรมควบคู่ไปพร้อมกัน
งานชิ้นที่  4  โครงการเพศศึกษารอบด้าน  :  เขียนโครงการส่งเสริมเพศศึกษา  และประชุมสมาชิกเพื่อวางแผนการปฏิบัติโครงการ
งานชิ้นที่  5  โครงการวิจัย  :  กำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล  เขียนโครงร่างในบทที่  2  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  นำข้อมูลปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
งานชิ้นที่  6  งานประกอบด้านการเรียนการสอน  :  จัดป้ายวันพ่อ  และป้ายตามสาระการเรียนรู้  เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่  1  สอนซ่อมเสริมนักเรียน  
งานชิ้นที่  7  การบันทึกการปฏิบัติงาน  :  บันทึกการปฏิบัติงานผ่าน  blog  และคู่มือการปฏิบัติงาน
งานที่ปฏิบัติร่วมกับโรงเรียน  :  ร่วมกิจกรรมวันพ่อ ณ หอประชุมควนกรด  และร่วมพัฒนาโรงเรียนในคาบที่  8  กับนักเรียนที่ปรึกษา  เดินถวายพระเกียรติ  ประชุมคณะครูในโรงเรียน

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  4
กิจกรรมที่ปฏิบัติ  ดังนี้
งานชิ้นที่  1  การประเมินตนเอง  :  ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดและพัฒนาสิ่งที่ตนเองยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
งานชิ้นที่  2  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  :  ศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  SDQ  จัดกิจกรรม  Home  room  ทุกตอนเช้าที่ห้อง  128  ดูแลเรื่องพฤติกรรมของนักเรียน  การเรียน  ยืนเวรรับนักเรียนทุกวันจันทร์
งานชิ้นที่  3  โครงการส่งเสริมวิชาการ  :  ดำเนินการเขียนโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ในขั้นของการดำเนินการสอนซ่อมเสริมนักเรียน  ส่งเสริมผลการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพร้อมทั้งส่งเสริมด้านจริยธรรมคุณธรรมควบคู่ไปพร้อมกัน
งานชิ้นที่  4  โครงการเพศศึกษารอบด้าน  :  กำลังดำเนินการเขียนโครงการ  และปรึกษากับอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
งานชิ้นที่  5  โครงการวิจัย  :  กำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล  เขียนโครงร่างในบทที่  2
งานชิ้นที่  6  งานประกอบด้านการเรียนการสอน  :  เตรียมหาข้อมูลในการจัดป้ายวันพ่อ  และป้ายตามสาระการเรียนรู้  เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่  1  สอนซ่อมเสริมนักเรียน   เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิรวุธ  และพิธีเข้าประชุมกองของลูกเสือ  เนตรนารี  ชั้น ม. 1
งานชิ้นที่  7  การบันทึกการปฏิบัติงาน  :  บันทึกการปฏิบัติงานผ่าน  blog  และคู่มือการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  5
กิจกรรมที่ปฏิบัติ  ดังนี้
งานชิ้นที่  1  การประเมินตนเอง  :  ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดและพัฒนาสิ่งที่ตนเองยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
งานชิ้นที่  2  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  :  จัดทำระบบ  SDQ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/3  โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวลงในโปรกรม  จัดกิจกรรม  Home  room  ทุกตอนเช้าที่ห้อง  128  ยืนเวรรับนักเรียนทุกวันจันทร์
งานชิ้นที่  3  โครงการส่งเสริมวิชาการ  :  ดำเนินการเขียนโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ในขั้นของการดำเนินการสอนซ่อมเสริมนักเรียน  ส่งเสริมผลการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพร้อมทั้งส่งเสริมด้านจริยธรรมคุณธรรมควบคู่ไปพร้อมกัน
งานชิ้นที่  4  โครงการเพศศึกษารอบด้าน  :  ร่างโครงการให้อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
งานชิ้นที่  5  โครงการวิจัย  :  กำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล  เขียนโครงร่างในบทที่  2  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานชิ้นที่  6  งานประกอบด้านการเรียนการสอน  :  เตรียมหาข้อมูลในการจัดป้ายวันพ่อ  และป้ายตามสาระการเรียนรู้  เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่  1  สอนซ่อมเสริมนักเรียน   แยกข้อสอบ  O-net  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
งานชิ้นที่  7  การบันทึกการปฏิบัติงาน  :  บันทึกการปฏิบัติงานผ่าน  blog  และคู่มือการปฏิบัติงาน