วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555


ผลการปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ 5
                    ในสัปดาห์นี้ได้วางแผนผังการทำแปลงพืชสมุนไพรในโรงเรียน ในวันพุธซึ่งเป็นคาบลูกเสือได้มีการลงมือเตรียมแปลงและดินเพื่อใช้ในการปลูกพืชสมุนไพร ดำเนินการแก้ไขแผนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียน  มีการแสดงของนักเรียนนาฎศิลป์ ชื่อชุดการแสดง ระบำตุมปัง ในวันศุกร์เป็นคณะกรรมการคุมสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2555 ในวันอาทิตย์ได้คุมนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ทำความสะอาดโรงเรียนแต่ละเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ 

              


วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  4
                ในสัปดาห์นี้ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เนื่องในวันที่  7  มิถุนายน  2555  เป็นวันไหว้ครู  จึงให้นักเรียนเตรียมพาน  ดอกไม้  มาทำพานในวันที่ 6  มิถุนายน  ในบริเวณโรงอาหาร  หลังจากไหว้ครูเสร็จได้ให้นักเรียนทุกคนเข้าคณะสี  (เป็นอาจารย์ประจำคณะสีฟ้า)  ในช่วงบ่ายให้นักเรียนร่วมกันพัฒนาโรงเรียน  และในวันที่  8  มิถุนายน  ทางโรงเรียนได้จัดงานศึกวันรวมใจคน  ท.ส.ว.  (เป็นการชกมวย)  ซึ่งรายได้ทั้งหมดสมทบสร้างรั้วโรงเรียน  ทางด้านการเรียนการสอน  ได้แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับโรงเรียน  และทดสอบย่อยครั้งที่  1  แก่นักเรียนวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  3
                เข้าชั้นเรียนตามปกติ  เสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เลี้ยงต้อนรับ  และได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา(พุทธชยันตี)ได้มีกิจกรรมตักบาตร  นักเรียนร่วมกันนั่งสมาธิ  เข้าร่วมประชุมคณะครู อาจารย์ภายในโรงเรียน