วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งานสถาปนาโรงเรียน
เข้าค่ายลูกเสือผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  15
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  จัดพุ่มกฐิน  ร่วมกิจกรรมงานวันสถาปนาโรงเรียน  ตักรบาตรในตอนเช้า  ร่วมพิธีสงฆ์หลังจากเคารพธงชาติ  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่  4  จัดทำโครงงาน
ปัญหาและอุปสรรค  :  ลำดับขั้นตอนการทำพิธีในงานสถาปนาโรงเรียน
สิ่งที่ได้รับ  :  การร่วมกิจกรรมที่สำคัญกับทางโรงเรียน 

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  14
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  ดำเนินการทำวิจัยโดยการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติโคมลอย   เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  เตรียมงานสถาปนาโรงเรียน  จัดทำพุ่มกฐินร่วมกับนักเรียนที่ปรึกษา
ปัญหาและอุปสรรค  :  การจัดทำพุ่มกฐิน  เนื่องจากไม่เคยลงมือทำมาก่อน
สิ่งที่ได้รับ  :  การเตรียมตัวในงานสถาปนาโรงเรียน  การจัดทำพุ่มกฐิน

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

การทำวิจัย

การผลิตสื่อการสอน


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  13
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  ดำเนินการทำวิจัยโดยการให้นักเรียนเขียนการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์มที่กำหนด  เตรียมเนื้อหาสำหรับนักเรียน  จัดทำสื่อการเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ปัญหาและอุปสรรค  :  นักเรียนที่ทำโครงงานยังไม่เข้าใจงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
สิ่งที่ได้รับ  :  ความรอบคอบสำหรับการหาข้อมูลวิจัย

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  12
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  สอนซ่อมเสริมนักเรียน  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  ตรวจข้อสอบกลางภาคของนักเรียนชั้น ม.1/1 – 1/6 ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่องการประมาณค่า
ปัญหาและอุปสรรค  :  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่  2
สิ่งที่ได้รับ  :  การรู้จักการวางแผนการทำงานให้รอบคอบและถูกต้องสมบูรณ์

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  11
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  สอนซ่อมเสริมนักเรียน  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  ตรวจความสมบูรณ์ของข้อสอบกลางภาคก่อนนำไปส่งที่ฝ่ายวัดผล  เป็นกรรมการคุมสอบกลางภาค
ปัญหาและอุปสรรค  :  การเป็นกรรมการคุมสอบ  บางครั้งบางห้องเรียนมีครูคุมสอบแค่  1  คน  เท่านั้น
สิ่งที่ได้รับ  :  การเป็นกรรมการคุมสอบกลางภาค  ความรอบคอบในการคุมสอบและการส่งข้อสอบ

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงการคลีนิกคณิตศาสตร์


งานทอดกฐิน ณ วัดไทรห้อง


กิจกรรมวันปีใหม่

การจัดป้ายนิเทศ


กิจกรรมวันคริตมาส


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ


วันวชิราวุธ
การอบรมการทำโครงงานคณิตศาสตร์

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  10
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  สอนซ่อมเสริมนักเรียนในช่วงเที่ยง  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  เตรียมข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ครั้งที่  1  และเตรียมข้อสอบกลางภาค  เย็บข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่  1  เป็นกรรมการคุมสอบห้อง ม. 3/5
ปัญหาและอุปสรรค  :  การออกข้อสอบบางข้อมีคำตอบที่ผิด  บางข้อยากจนเกินไป
สิ่งที่ได้รับ  :  ความรอบคอบในการออกข้อสอบ  และความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ  ความเที่ยงตรงในการคุมสอบ

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  9
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  จัดกิจกรรมวันคริตมาสต์  ตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่  จัดกิจกรรมวันปีใหม่ ณ หอประชุมควนกรด  มีกิจกรรมส่งความสุขจากใจครูถึงลูกศิษย์  การแสดงวงดนตรีของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ร่วมฉลองกับนักเรียนที่ปรึกษา  แลกของขวัญกับนักเรียนที่ปรึกษา
ปัญหาและอุปสรรค  :  ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมวันปีใหม่  ได้ปรึกษากับอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ได้รับ  :  จิตใจที่สงบเนื่องจากได้ทำบุญตักบาตรและรับพรจากพระสงฆ์  แลกของขวัญกับนักเรียนที่ปรึกษา  การได้รับความไว้วางใจจากนักเรียน 


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  8
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  ดำเนินการเขียนโครงการเพศศึกษา  จัดทำป้ายนิเทศหน่วยการเรียนรู้  การจัดทำสื่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  วางแผนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่กับนักเรียนที่ปรึกษา
ปัญหาและอุปสรรค  :  การจัดทำสื่อให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน  ได้แก้ไขโดยการศึกษาคู่มือสื่อการเรียนรู้และปรึกษาจากอาจารย์ผู้รู้
สิ่งที่ได้รับ  :  การจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเน้นความรู้ความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล