งานชิ้นที่ 1งานชิ้นที่  1
การแนะนำตนเองชื่อ  นางสาวปิยวรรณ     ทองจีน
ที่อยู่  155/1   หมู่ 3    ตำบลกรุงหยัน  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช    80240
วันเกิด  เกิดเมื่อวันจันทร์  ที่  23    ตุลาคม    พ.ศ.2532  
             เป็นบุตรคนที่ 1  มีพี่น้อง 3 คน
การศึกษา

                จบการศึกษาระดับประถมศึกษา                      โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
                จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
                จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        โรงเรียนสตรีทุ่งสง
                ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  คณะครุศาสตร์    โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์    ชั้นปีที่  4
                ฝึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  2      โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

คติประจำใจ   อดีตอย่าไปคิด   อนาคตไม่ต้องฝัน   ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
บุคลิกลักษณะ  รูปร่างอ้วน  ผิวขาว  เป็นคนพูดน้อย  ยิ้มแย้มแจ่มใส

                ข้าพเจ้าฝันอยากเป็นครูที่ดี  สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ได้ดี  ได้นำไปใช้ในอนาคตข้างหน้า  สอนลูกศิษย์แล้วทำให้ลูกศิษย์รักในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
                ในอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจะเป็นครูที่ดี  ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์  ทำหน้าที่ของคำว่า ครู  อย่างเต็มความสามารถและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

แบบประเมินตนเองก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  1
คำชี้แจง  1. แบบประเมินนี้ใช้ในสำหรับนักศึกษาประเมินความพร้อมของตนเองก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพ  ครูในสถานศึกษา  1 แบ่งออกเป็นสองตอน  ตอนที่ 1  ความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
                   2. ให้นักศึกษาทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามสภาพปัจจุบันของนักศึกษาตามเกณฑ์ดังนี้
                                5  หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับมากที่สุด
                                4  หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับมาก
3  หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับปานกลาง
2  หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับน้อย
1  หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่  1  ความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
รายการ
5
4
3
2
1
1. ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู

/2. ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกรอบภาระงานของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


/


3. บุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู

/4. ความเข้าใจขอบข่ายในหน้าที่ครู

/5. ความสามารถในการปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น


/


6. ความรับผิดชอบและวินัยต่อตนเองและงานในหน้าที่

/7. ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการวางแผน/     จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

/8. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

/9. ความสามารถในการปฏิบัติงานส่งเสริมความเป็นครู เช่น จัดป้ายนิเทศ  โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

/10. ความสามารถในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน


/


ระดับมากที่สุด (5)              จำนวน  0  ข้อ      เท่ากับ  0   คะแนน
ระดับมาก (4)                   จำนวน  7  ข้อ     เท่ากับ  28  คะแนน
ระดับปานกลาง (3)            จำนวน  3  ข้อ     เท่ากับ  9  คะแนน
ระดับน้อย (2)                   จำนวน  0  ข้อ     เท่ากับ  0  คะแนน
ระดับน้อยที่สุด (1)             จำนวน  0  ข้อ     เท่ากับ  0  คะแนน
รวม        37           คะแนน
เฉลี่ย       3.7          คะแนน

ตอนที่ 2  ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
ความคาดหวังต่อโรงเรียน   (ผู้ปริหาร/ครูพี่เลี้ยง/ชุมชน)
ข้าพเจ้ามีความคาดหวังต่อโรงเรียน  กล่าวคือ  สามารถนำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูไปใช้ในการสอบบรรจุ  และศึกษาต่อ
ความคาดหวังต่ออาจารย์นิเทศก์   (วิชาเอก/วิชาชีพครู)
ความคาดหวังต่ออาจารย์นิเทศ  เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของความรู้ทางด้านวิชาเอก  วิชาชีพครู  งานวิจัย
ความคาดหวังต่อนักเรียน  
                ความคาดหวังต่อนักเรียน  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความคาดหวังต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของนักศึกษา
                 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงเรียน  สามารถพัฒนาความรู้ของตนเองได้  นำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 


ภาคเรียนที่  2


งานชิ้นที่  1
การแนะนำตนเอง
<!--[if !vml]--><!--[endif]--> ชื่อ  นางสาวปิยวรรณ     ทองจีน
ที่อยู่  155/1   หมู่ 3    ตำบลกรุงหยัน  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช    80240
วันเกิด  เกิดเมื่อวันจันทร์  ที่  23    ตุลาคม    พ.ศ.2532  
             เป็นบุตรคนที่ มีพี่น้อง 3 คน
การศึกษา
                จบการศึกษาระดับประถมศึกษา                      โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
                จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
                จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        โรงเรียนสตรีทุ่งสง
                ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช              คณะครุศาสตร์    โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์    ชั้นปีที่  4
คติประจำใจ   อดีตอย่าไปคิด   อนาคตไม่ต้องฝัน   ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
บุคลิกลักษณะ  เป็นคนค่อนข้างเงียบ  ไม่ค่อยพูด  โกรธง่าย  หายเร็ว
                ข้าพเจ้าฝันอยากเป็นครูที่ดี  สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ได้ดี  ได้นำไปใช้ในอนาคตข้างหน้า  สอนลูกศิษย์แล้วทำให้ลูกศิษย์รักในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
                ในอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจะเป็นครูที่ดี  ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์  ทำหน้าที่ของคำว่า ครู  อย่างเต็มความสามารถและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

แบบประเมินตนเองก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  1
คำชี้แจง  1. แบบประเมินนี้ใช้ในสำหรับนักศึกษาประเมินความพร้อมของตนเองก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพ  ครูในสถานศึกษา  1 แบ่งออกเป็นสองตอน  ตอนที่ ความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
                   2. ให้นักศึกษาทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามสภาพปัจจุบันของนักศึกษาตามเกณฑ์ดังนี้
                                หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับมากที่สุด
                                หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับมาก
หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับปานกลาง
หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับน้อย
หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่  1  ความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
รายการ
5
4
3
2
1
1. ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู
/
2. ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกรอบภาระงานของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

/3. บุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู

/4. ความเข้าใจขอบข่ายในหน้าที่ครู


/


5. ความสามารถในการปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น

/6. ความรับผิดชอบและวินัยต่อตนเองและงานในหน้าที่

/7. ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการวางแผน/     จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้


/


8. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

/9. ความสามารถในการปฏิบัติงานส่งเสริมความเป็นครู เช่น จัดป้ายนิเทศ  โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

/10. ความสามารถในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน

/ระดับมากที่สุด (5)  จำนวน   1   ข้อ  เท่ากับ   5   คะแนน
ระดับมาก (4)          จำนวน    ข้อ  เท่ากับ  28  คะแนน
ระดับปานกลาง (3) จำนวน   2  ข้อ  เท่ากับ  6  คะแนน
ระดับน้อย (2)          จำนวน  ข้อ  เท่ากับ    -  คะแนน
                                         ระดับน้อยที่สุด (1) จำนวน    -  ข้อ  เท่ากับ   -  คะแนน
                                                                                                รวม   39   คะแนน
                                                                                                เฉลี่ย  3.9  คะแนน
ตอนที่ ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
ความคาดหวังต่อโรงเรียน   (ผู้ปริหาร/ครูพี่เลี้ยง/ชุมชน)
ข้าพเจ้ามีความคาดหวังต่อโรงเรียน  กล่าวคือ  ทางคณะบริหาร  คณาจารย์ในโรงเรียน  ครูพี่เลี้ยง  และชุมชน  จะคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับข้าพเจ้า  คอยแนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดทำระเบียนสะสม  การจัดทำโครงการต่างๆ
ความคาดหวังต่ออาจารย์นิเทศก์   (วิชาเอก/วิชาชีพครู)
ความคาดหวังต่ออาจารย์นิเทศ  จะได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การปฏิบัติงานตามภาระงาน
ความคาดหวังต่อนักเรียน  
                ความคาดหวังต่อนักเรียน  สามารถถ่ายถอดความรู้ให้กับนักเรียนได้  และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน
ความคาดหวังต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของนักศึกษา
                 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงเรียน  ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากทั้งผู้อำนวยการ  คณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  อาจารย์นิเทศ นักเรียน  และนำความรู้ที่สั่งสมมารวมกับข้อเสนอแนะ  คำแนะนำมาพัฒนาความเป็นครูของตนเอง  เมื่อข้าพเจ้าได้ก้าวเข้าไปเป็นครูอย่างเต็มตัว  จะนำประสบการณ์ตลอดปีการศึกษา  มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้กับนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น