วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  2
                เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน  ทำความรู้จักกับนักเรียนในชั้นเรียนเป็นรายบุคคล  ศึกษางานฝ่ายการเงิน  งานประชาสัมพันธ์  ได้รับแต่งตั้งจากฝ่ายกิจการนักเรียนให้อยู่เวรวันจันทร์ทำหน้าที่รับนักเรียนตอนเช้า  เป็นครูประจำชั้นนักเรียนชั้น ม.  2/3  ร่วมกับอาจารย์กาญจนา  เลิศล้ำ

บรรยากาศของโรงเรียน


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  1

          ในสัปดาห์นี้   ได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน  อาจารย์ในหลักสูตรคณิตศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น  ม.1  และ  ม.4    เข้าร่วมประชุมคณะครู  อาจารย์และบุคลากรภายในโรงเรียน

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียน


              เวลา
    วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
08:30 – 09:20
09:20 – 10:10
10:20 – 11:10
11:10 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:50
13:50 – 14:40
14:40 – 15:30
จันทร์
21101
1/6
324
21101
1/5
324
อังคาร
21101
1/6
324
พุธ
21101
1/5
324
21101
1/4
324
21101
1/6
324
ลูกเสือ /  เนตรนารี
พฤหัสบดี
21101
1/4
324
ศุกร์
21101
1/5
324
21101
1/4
324
ชุมนุม
ประชุม

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา


               เวลา
    วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
08:30 – 09:20
09:20 – 10:10
10:20 – 11:10
11:10 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:50
13:50 – 14:40
14:40 – 15:30
จันทร์


21101
1/3
324
21101
1/5
324
อังคาร

21101
1/3
324


พุธ
21101
1/5
324
21101
1/4
324

ลูกเสือ /  เนตรนารี
พฤหัสบดี
21101
1/4
324

21101
1/3
324

ศุกร์21101
1/5
324

21101
1/4
324
ชุมนุม
ประชุมรวม