วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งานสถาปนาโรงเรียน
เข้าค่ายลูกเสือผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  15
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  จัดพุ่มกฐิน  ร่วมกิจกรรมงานวันสถาปนาโรงเรียน  ตักรบาตรในตอนเช้า  ร่วมพิธีสงฆ์หลังจากเคารพธงชาติ  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่  4  จัดทำโครงงาน
ปัญหาและอุปสรรค  :  ลำดับขั้นตอนการทำพิธีในงานสถาปนาโรงเรียน
สิ่งที่ได้รับ  :  การร่วมกิจกรรมที่สำคัญกับทางโรงเรียน 

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  14
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  ดำเนินการทำวิจัยโดยการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติโคมลอย   เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  เตรียมงานสถาปนาโรงเรียน  จัดทำพุ่มกฐินร่วมกับนักเรียนที่ปรึกษา
ปัญหาและอุปสรรค  :  การจัดทำพุ่มกฐิน  เนื่องจากไม่เคยลงมือทำมาก่อน
สิ่งที่ได้รับ  :  การเตรียมตัวในงานสถาปนาโรงเรียน  การจัดทำพุ่มกฐิน

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

การทำวิจัย

การผลิตสื่อการสอน


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  13
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  ดำเนินการทำวิจัยโดยการให้นักเรียนเขียนการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์มที่กำหนด  เตรียมเนื้อหาสำหรับนักเรียน  จัดทำสื่อการเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ปัญหาและอุปสรรค  :  นักเรียนที่ทำโครงงานยังไม่เข้าใจงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
สิ่งที่ได้รับ  :  ความรอบคอบสำหรับการหาข้อมูลวิจัย