วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  13
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  ดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  ดำเนินการทำวิจัยโดยการให้นักเรียนเขียนการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์มที่กำหนด  เตรียมเนื้อหาสำหรับนักเรียน  จัดทำสื่อการเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ปัญหาและอุปสรรค  :  นักเรียนที่ทำโครงงานยังไม่เข้าใจงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
สิ่งที่ได้รับ  :  ความรอบคอบสำหรับการหาข้อมูลวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น